අපේ මෙහෙවර

පුෂ්පදාන විදුබිමට පිවිසෙන සෑම

දියණියක්ම

නව ලොවට අනුගත වූ

නිපුණතා සපිරි

නිර්මාණශීලී, බුද්ධිමත්

ගුණ ගරුක

දියණියක් ලෙසින් 

සමාජයට ප්‍රවිෂට කරවීමට 

මග පෙන්වමු.