අපේ දැක්ම

ජාතික අනන්‍යතාවය රැකගත් 

නව වැඩ ලෝකයත්, පවුල් ඒකකයත්

සමව ජයග්‍රහණය කළ හැකි කාන්තාවන්

රටට දායද කිරීම